خانه / دسته‌بندی نشده / لجستیک دریایی چیست؟

لجستیک دریایی چیست؟

امروزه لجســتيک دريايي اهميتي بيش از پيش پيدا كرده است چرا که معيارهايي چون تحويل به موقــع، تحويل با كمترين هزينه و قابليت اطمينان در تحويل كالا به مشــتري اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

حمل و نقل دريايي يکي از پر اهميت ترين روش هاي حمل مورد استفاده در ســطح جهان بوده و نقش عمده اي در گســترش تجارت جهاني داشــته است. پيشرفت هاي اخير در صنعت كشتي سازي، كاربرد تجهيزات پيشرفته لجستيکي در بنادر، بهره گيري از مزايايي چون حمل در حجم هاي بســيار بالا، گســتره جغرافيايي عملکــرد آن و همچنين استفاده از كانتينرها براي سهولت حمل و نگهداري كالاها، كاربرد حمل و نقل دريايي را به شــدت در عمليات حمل بين قاره اي و بين كشــوري مورد توجه قرار داده است.

طبق تعریف سازمان تجارت جهانی ( WTO ) لجستیک آن بخش از فرآيند مديريت زنجيره تأمين را شامل مي شود كه برنامه ريزي، بکارگيری و كنترل موثر و كارای جريان و ذخيره كالاها، خدمات و اطلاعات مرتبط با آن را در طی مراحل توليد، توزيع و ارسال از تأمين كنندگان ابتدايی تا مشتريان نهايی محصولات بر عهده دارد. چنانچه اين لجستيك از طريق آب و دريا انجام شود بدان لجستيك دريايی اطلاق مي شود. لجستيك دريايی شامل دو بخش عمده است:

  • حمل و نقل درياي
  • مدیریت بنادر

كه بر آن اســاس، خطوط كشــتيرانی جابجايی و حمل و نقل بار را به صــورت كانتينری يا فلــه (مايع، جامد و گاز) بر طبق خط، مشــی ها و سياست های مديريت بنادر تجاری انجام مي دهند.

اهمیت لجستیک دریایی

تجارت جهانی از طریق دریا ۹۶ درصد از کل فعالیت های تجاری را به خود اختصاص داده است كه همين اهميت موضوع لجستيك دريايي را نمايانگر مي ســازد. از سوي ديگر، تجارت جهاني در قالب محموله هاي كانتينري همه ســاله با رشــد قابل توجهي مواجه مي شود؛ به طوری كه سرعت رشد آن بیش از سرعت رشد GDP پیش بینی می شود. این مسئله نشــانگر جهاني شدن سريع زنجيره هاي عرضه و توزيع است. اقتصادهاي توسعه يافته و در حال توسعه به طور فزاينده اي با تجارت جهاني مرتبط  اي در تجارت دريايي مي شوند. كشور ايران در اين ميان جايگاه بالقوه ويژ ه دارد. بــ

ه دليــل وجود مرزهاي آبي در شــمال و جنوب كشــور و امکان دسترســي به آبهاي آزاد، حمل ونقل دريايي ايران يك مزيت استراتژيك است كه سهم بالاي حمل ونقل دريايي از تجارت خارجي مؤيد آن است.

لجستیک دریایی چیست

سایت لجستیک بندری

بندر پايگاهی است ارتباطی ميان حمل و نقل دريايی و زمينی، كه كار اصلی آن تضمين تداوم كافی جريان كالا و مسافر تا حد قابل انعطاف در زنجيره حمل و نقل مي باشد.

افزايش چشمگير وفاداری مشتری در يك دوره كوتاه مدت و همچنين تقاضــای جديــد در يك دوره ميان مدت و بلنــد مدت محصول مناطق فعاليت لجستيکی بندر و به طور كل ارائه خدمات لجستيکی پيشرفته به منظور حمل و نقل دريايی كالاست.

امروزه اغلب بنادر ملزم به ساخت سايت لجستيك بندري خود در يك  در شرايط ً محيط رقابتی هســتند لذا ملزم به ارائه تسهيلاتی كه خصوصا عملی جهت مشاركت متصديان لجستيکی ارائه شده اند، مي شوند.

 

نقش لجستیک دریایی

نزديك به ســه دهه اســت كه بحث مديريت زنجيره تأمين مطرح گرديده است و براساس آمار و ارقام موجود، كشورها و سازمانهايي كه اين دانش را به كار گرفته اند پيشــرفت هاي چشمگيري در حوزه هاي مربوطه داشــته و سود سرشــار و صرفه جويي هاي كلان مالي از بابت به كارگيري اين نگرش نصيبشــان شــده است. كما اينکه مردم نيز به عنوان مشــتريان از اين بابت منتفع شــده اند. امروزه لجستيك نقشی مهم در ايجاد توسعه پايدار دارد

سرمايه گذاری در بخش دريايی و بندری نيز جزو فعاليت های سودآور اقتصادی است و در اين بخش بازگشت سرمايه حتی ظرف دو تا سه سال صورت مي گيرد، حجم كالاهای وارداتی و صادراتی كشور رو به رشد است و مردم از اين طريق سود قابل توجهی بدست مي آوردند.

در ميان كشورهای با درآمد سرانه هم سطح، آن كشورهايی كه عملکرد لجستيکی بهتری داشته اند، شاهد يك درصد رشد بيشتر در توليد ناخالص داخلی و دو درصد رشد بيشتر در تجارت بوده اند. عواملی همچون:

  • همبستگی و وابستگی اقتصاد کشورها به یکدیگر در عرصه جهانی شدن
  • رشد حمل و نقل های بین المللی و رشد تجارت
  • حمل و نقل بیش از ۹۰ درصد کالاها از راه آب و دریا در عرصه بین الملل

نقش لجستیک دریایی در تجارت را به خوبی بیان می نماید.

فاکتورهای اقتصادی لجستیک دریایی

  • هزینه حمل
  • زمان جابجایی
  • قابلیت اطمینان
  • تناوب حمل

در خصــوص هزينه حمــل دريايی بايد اذعان كرد كه نرخ حمل و نقل دريايی با مکانيزم عرضه و تقاضا تعيين مي شود و عرضه و تقاضای بار نيز به عوامل سياســی، شرايط اقتصادی و محيطی وابسته است بنابر اين نرخ حمل دريايی معمولا متغير و تابع شرايط است. ضعف و كمبود در زير ســاخت های حمل و نقل به خصوص دريايی به عنوان مهم ترين دليل عمده فاصله تجاری بين كشورهای توسعه يافته و كشورهای در حال توسعه مطرح مي باشد.

درباره‌ی تیم تولید محتوای لجستیک نیوز

تجارت و اقتصاد کشور در حال گذراندن دوره ای است که میبایست برای موفقیت خود را با علم و تخصص روز دنیا همراه کند. از این رو تیم لجستیک نیوز گرد هم آمدند تا با ارائه مطالب علمی و تخصصی در مورد صنعت لجستیک به تجارت کشور کمک کنند و راهنمای علاقه مندان و فعالان این حوزه باشند. این تیم متشکل از تمام کسانی است که علاوه بر علاقه مندی دارای تجربیات بسیار در این زمینه می باشند.

همچنین ببینید

شرکت لجستیکی ups برنامه های جدید تحویل را معرفی می‌کند

شرکت لجستیکی ups برنامه های جدید تحویل را معرفی می‌کند

ups شرکت فعال در زمینه عملیات لجستیک ، در جهت بهبود عملیات و افزایش ظرفیت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *